Article Image

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ޝެއަރ ކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިންމު 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ދެޤައުމުގެ ދޭދޭ ގުޅުމުގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގގެ ގްރޭޓް ހޯލް އޮފް ޕީޕަލްގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ދަ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އޮން ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ އޭރިއާ އޮފް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން.

2. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ޑީޕްނިންގ ބްލޫ އިކޮނޮމީ ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމަރސް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް.

3. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ސްޓްރެންތްނިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމަރސް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ.

4. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ޕްރޮމޯޓިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ގްރީން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމަރސް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް.

5. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ޗައިނާ މީޑިއާ ގްރޫޕް (ސީ.އެމް.ޖީ.) އެންޑް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.އެސް.އެމް.)

6. މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ޖޮއިންޓްލީ އެކްސެލެރޭޓިންގ ދަ ފޯމިއުލޭޝަން އޮފް ދަ ކޯޕަރޭޝަން ޕްލޭން އޮން ދަ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވް ބިޓްވީން ދަ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

7. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ސްޓްރެންތްނިންގ ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

8. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

9. މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން އެކްސްޗޭންޖް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ބިޓްވީން ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

10. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް އެނިމަލް އެންޑް ޕްލާންޓް ކަރަންޓީން ބިޓްވީން ދަ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ކަސްޓަމްސް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

11. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރޫރަލް އެފެއާޒް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ސްޓްރެންތްނިންގ އެގްރިކަލްޗަރަލް ކޯޕަރޭޝަން

12. އެކްޝަން ޕްލޭން ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޮރ ބިލްޑިންގ އަ ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސްޓްރެޓީޖިކް ކޯޕަރޭޓިވް ޕާޓްނަރޝިޕް (2028 – 2024)

13. ގްރާންޓް އެސިސްޓަންސް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

14. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން ގްރީން އެންޑް ލޯ-ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރީފޯމް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

15. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު، އެކްސްޕޭންޝަން އޮފް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް، ފިޝަރީޒް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރޮސެސިންގ ފެކްޓްރީޒް، އެންޑް ރީޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް މާލެ އެންޑް ވިލިމާލެ ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް

16. މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޗުރަލް ރިސޯސަސް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން މެރިން ކޯޕަރޭޝަން ޓުވަރޑް ބްލޫ ޕާޓްނަރޝިޕް

17. މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް ޓޫރިޒަމް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ޓޫރިޒަމް ކޯޕަރޭޝަން

18. ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް އޮން ކޮކޮނަޓް ޓްރީ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮޖެކްޓް

19. ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް އޮން ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އޮން ލެބޯރެޓަރީ އިކްއިޕްމަންޓް ފޮރ ސެވެންޓީން ހެލްތު ފެސިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް

20. މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ނިއުސް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް.) އޮފް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ޒިންހުއާ ނިއުސް އޭޖެންސީ އޮފް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ