ގެލެރީ

Image for ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖްލީސް 2024 ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އަށް ތާއީދު ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ، ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރެއިން service

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖްލީސް 2024 ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އަށް ތާއީދު ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ، ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރެއިން

Image for ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް މުޢިއްޒު⁦ބައިވެރިވެ ⁩ ވަޑައިގެންނެވުން service

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް މުޢިއްޒު⁦ބައިވެރިވެ ⁩ ވަޑައިގެންނެވުން

Image for މަޖިލިސް 2024 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް،ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ހަސަން ވަހީދުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން service

މަޖިލިސް 2024 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް،ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ހަސަން ވަހީދުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

Image for މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުގެ ކެންޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން - ހުޅުމާލެ service

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުގެ ކެންޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން - ހުޅުމާލެ

Image for ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން service

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

Image for ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އަދި އިކޮނޮމިކް ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު service

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އަދި އިކޮނޮމިކް ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

Image for ކޮޕް28ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން service

ކޮޕް28ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން