ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖްލީސް 2024 ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އަށް ތާއީދު ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ، ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރެއިން

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖްލީސް 2024 ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އަށް ތާއީދު ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ، ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރެއިން