ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް މުޢިއްޒު⁦ބައިވެރިވެ ⁩ ވަޑައިގެންނެވުން

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް މުޢިއްޒު⁦ބައިވެރިވެ ⁩ ވަޑައިގެންނެވުން