މަޖިލިސް 2024 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް،ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ހަސަން ވަހީދުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

24 މާޗް 2024 ގައި ރާއްޖޭގެ އިއްޒައްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން