މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުގެ ކެންޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން - ހުޅުމާލެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަމަށް މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މި ޕާޓީގެ ރައީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެކީގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން